nabídka e-learningových kurzů

Dermatologie, mikrobiologie

Kůže jako bariéra, emoliencia

Typ kurzu: medicínský odborný kurz.


Moduly: 2 (Kůže jako bariéra, Korneoterapie).


Charakteristika: Kurz je v prvním modulu zaměřen na fyziologii epidermis a její fungování jako kožní bariéry, jednoduchá animace vysvětluje model cihlové zdi, odhaluje možné vlivy narušující kožní bariéru. Další část je zaměřena na klinické dopady narušené kožní bariéry, a to především v rámci atopické dermatitidy. Modul 2 je zaměřen na korneoterapii, přehled emoliencií a jejich charakteristiku. Kurz je doplněn řadou klinických obrázků.

Mikrobiologie, antibiotická terapie

Typ kurzu: medicínský odborný kurz.


Moduly: 10 (Bakterie jako původci nemocí, Diagnostika bakteriálních infekcí, Respirační infekce, Urologické infekce, Antimikrobiální látky obecně, Antimikrobiální látky speciálně, Testy, Aktualizace, Kazuistika, Případové studie).


Charakteristika: Úvodní část kurzu je zaměřena na terminologii používanou v mikrobiologii, základní informace o baktériích, jejich charakteristice, schopnosti vyvolávat infekční onemocnění respirační, močové nebo jiné. V části terapeutické se informace soustředí na antibiotika, jejich účinky, nežádoucí účinky, jejich dělení a zástupce na českém farmaceutickém trhu. Důležitou součástí kurzu je vysvětlení pojmu rezistence mikroorganismů k antibiotikům.
Kurz je poměrně obsáhlý. Zpracování odborných informací je jednoduché, doplněné řadou interaktivních modulů a kapitol.

Dermatomykózy

Typ kurzu: medicínský odborný kurz.


Moduly: 6 (Anatomie a fyziologie kůže, Úvod do dermatomykóz, Původci dermatomykóz, Diagnostika mikroskopických hub, Klinika nejčastějších dermatomykóz, Terapie).


Charakteristika: Po úvodu do anatomie a fyziologie kůže se máte možnost seznámit s charakterem plísňových onemocnění, jeho vysokou prevalencí a důsledky pro pacienta i celou společnost. V další části poznáte původce mykotických onemocnění a seznámíte se s laboratorní diagnostikou. Celá řada klinických obrázků doprovází část s nejrozšířenějšími projevy mykóz. Na závěr jsou představeny jednotlivé skupiny antimykotik lokálních i celkových.

Lokální kortikosteroidy v praxi

Typ kurzu: medicínský odborný kurz.


Moduly: 2 (Kortikosteroidy v dermatologii, Případové studie).


Charakteristika: Kurz seznamuje s historií a významem užívání lokálních KS (LKS) v dermatologii, zaměřuje se na chemickou stavbu KS a z ní plynoucí dopady na účinek a bezpečnost, popisuje účinky LKS, rozděluje LKS do skupin a generací, zabývá se zásadami použití, možností výskytu nežádoucích účinků a předkládá praktická schemata využití LKS.
Součástí kurzu jsou případové studie s řadou klinických obrázků.

Dermatologie, atopický ekzém, lupénka, akné *AKTUALIZACE

Typ kurzu: medicínský odborný kurz.


Moduly: 5 (Anatomie a patofyziologie kůže, Léčba kožních chorob, Eczema atopicum, Psoriáza, Akné).


Charakteristika: První 2 moduly kurzu jsou zaměřeny na část obecnou, která se týká složení a fyziologie kůže a jejích struktur. Součástí je i vysvětlení základních pojmů z imunologie a imonupatologie vzhledem k novým poznatkům v etiopatogenezi kožních chorob. Uvedeny jsou různé způsoby terapie kožních chorob.
V části speciální předkládáme charakteristiky, etiopatogeneze, symptomatologie, klasifikace a léčbu atopického ekzému, lupénky a akné. Tato část je obohacena o četné klinické obrázky.

Urologie

Karcinom prostaty

Typ kurzu: medicínský odborný kurz.


Moduly: 3 (Onkologie, Prostata, Karcinom prostaty jako nemoc, Diagnostika karcinomu prostaty, Terapie karcinomu prostaty, Kazuistiky).


Charakteristika: Na úvod kurzu jsou vysvětleny některé obecné pojmy z onkologie, podstata nádorového bujení, rozdíl mezi benigním a maligním tumorem. Další část kurzu se zaměřuje na anatomii a fyziologii prostaty jako orgánu. Další moduly jsou zaměřeny na karcinom prostaty, jeho charakteristiku, prevalenci, klasifikaci a grading, klinické příznaky, možnosti diagnostiky. Nosná část kurzu odhaluje možnosti současné terapie včetně farmakoterapie.
Součástí kurzu jsou kazuistiky s otázkami pro studující.

Syndrom OAB *aktualizace

Typ kurzu: medicínský odborný kurz.


Moduly: 2 (Urogenitální systém, Syndrom OAB).


Charakteristika: Začátek kurzu se soustředí na anatomii a fyziologii urogenitálního systému. V popředí zájmu je inervace dolních močových cest a proces mikce. Pozornost je dále věnována charakteru syndromu, jeho symptomatologii, prevalenci, dopadům na jedince i společnost, možnost terapie se zaměřením na farmakoterapii.

 

 

Benigní hyperplazie prostaty *aktualizace

Typ kurzu: medicínský odborný kurz.


Moduly: 3 (Urogenitální systém, BHP, Kazuistika).


Charakteristika: První modul kurzu se věnuje anatomii a fyziologii urogenitálního systému se zaměřením na prostatu. Další část kurzu je popisem benigní hyperplázie prostaty jako choroby. Rozebírá podstatu onemocnění, jeho charakter a dopady na jedince i celou společnost, symptomatologii, diagnostiku a diferenciální diagnostiku především ve vztahu ke karcinomu prostaty. Podstatnou částí kurzu jsou pak terapeutické možnosti se zaměřením na farmakoterapii. Nechybí ani aktuální přehled léčiv dostupných na českém trhu.
Součástí kurzu jsou i kazuistiky pacientů.

Interní medicína, pneumologie, alergologie

Kopřivka, antihistaminika

Typ kurzu: medicínský odborný kurz.


Moduly: 4 (Anatomické a fyziologické minimum, Kopřivka, Antihistaminika, Případové studie).


Charakteristika: Na začátku kurzu jsou rozebrány základní pojmy z bolasti struktury kůže a funkce jejích složek, vysvětleny jsou základní patoimunologické reakce. V modulu kopřivka je objasněn charakter onemocnění, jeho patogeneze, klinické známky, nejnovější klasifikace, možnosti diagnostiky a terapie. V modulu antihistaminika se seznámíte s rolí a výskytem histaminu v těle člověka, s mechanismem účinku antihistaminik, jejich charakterem, rozdělením a srovnáním skupin.
Součástí kurzu jsou případové studie zaměřené na jednotlivé formy kopřivek a provázené řadou klinických obrázků.

Alergická rýma

Typ kurzu: medicínský odborný kurz.


Moduly: 3 (Minimum z ORL a imunologie, Alergická rýma, Topické nosní kortikosteroidy, Dekongestiva a roztoky).


Charakteristika: první kapitoly kurzu jsou spojeny s anatomií a fyziologií nosní dutiny, základy imunologie. V další části je jednoduše vysvětlena podstata imunopatologických reakcí se zaměřením na I. typ alergie jako podstatu alergické rýmy. Podstatná část kurzu je věnována alergické rýmě jako nemoci, její charakteru, vývoji, dopadům, možnosti farmakoterapie.
V terapeutické části je podrobně rozebrána topická kortikosteroidní terapie. V neposlední řadě je zmínka také o dekongestivách a roztocích.

Na zpracování kurzu se podíleli přední lékaři z oblasti imunologie a alergologie.

Astma bronchiale *aktualizace

Typ kurzu: medicínský odborný kurz.


Moduly: 6 (Anatomické a fyziologické minimum, Charakteristika a prevalence AB, Etiologie a patogeneze AB, Symptomatologie, diagnostika a klasifikace AB, Terapie, Dodatky).

Charakteristika: Kurz začíná nezbytným minimem z oblasti anatomie a fyziologie dýchacího ústrojí, důležitým pro pochopení změn v následujících kapitolách. V další fázi se již věnuje vlastnímu onemocnění, jeho prevalenci a důsledkům, vysvětluje podstatu vzniku a vývoje změn při astmatu, seznamuje s klinickými projevy, možnostmi diagnostiky. Podstatnou část kurzu tvoří souhrn možné terapie se zaměřením především na farmakoterapii.

CHOPN *aktualizace

Typ kurzu: medicínský odborný kurz.


Moduly: 7 (Úvod, Anatomie a fyziologie dýchacího ústrojí, Patofyziologie dýchacího ústrojí u CHOPN,  Symptomatologie a diagnostika, Terapie CHOPN, terapie stabilní CHOPN, Terapie exacerbací, Kazuistika).


Charakteristika: Na úvod je popsán charakter nemoci, její prevalence a závažnost důsledků pro jedince i celou společnost. Na základy anatomie a fyziologie dýchacího ústrojí navazuje pohled na změny při CHOPN. Kurz ukazuje na základní projevy onemocnění, možnosti diagnostiky a především terapie. V terapeutické části jsou podrobně rozebrány skupiny vhodných terapeutik, jejich účinky, nežádoucí účinky, a představeni jsou i zástupci léků dostupných v ČR.
Kurz je doplněn o kazuistiky.

Trombembolická nemoc

Typ kurzu: medicínský odborný kurz.


Moduly: 9 (Anatomie a fyziologie cévního systému, Základy patofyziologie žilního trombembolismu, Antitrombotická terapie, Prevalence a patogeneze TEN, Plicní embolie,Akutní žilní trombóza, Ambulantní terapie akutní žilní trombózy a  hemodynamicky nevýznamné plicní embolie, Prevence TEN, Zvláštnosti prevence a terapie TEN v těhotenství).


Charakteristika: Základem pro pochopení složité patogeneze TEN je anatomické a fyziologické minimum z cévního systému, na které navazuje jednoduchý a názorný výklad popisu hemostázy, fibrinolýzy a trombózy. V další části kurzu jsou rozdělena a popsána antitrombotika, v přehledu je tak charakterizována skupina antikoagulancií přímých a nepřímých, trombolytik a protidestičkových léků. Navazují informace o prevalenci a patogenezi TEN. Klinická část kutrzu se soustředí na plicní embolii a žilní trombózu.
Kurz je doplněn o řadu klinických obrázků, spoustu grafiky a také vidoeozáznamů s výpovědí pacientů.

Dyslipidémie

Typ kurzu: odborný medicínský kurz.

Moduly: 9 (Anatomické a genetické minimum, Úvod, Biochemie a fyziologie, Klasifikace a genetika dyslipidémií, Léčba dyslipidémií, Symptomatologie a léčba aterosklerózy, Praktický pohled na problematiku, Kazuistika, On-line diskuze s odborníkem).

Charakteristika: Jedná se o velmi obsáhlý odborný kurz, který se soustředí na problém dyslipidémií a aterosklerózy v podobě pochopitelné i nemedicínsky vzdělaným reprezentantům. V začátku rozebírá pojmy z biochemie, charakter a typy lipidů, formy dyslipidémií a jejich terapii. Obsáhlou částí je proces aterogeneze, jeho dopady a léčba.
Velmi uceleně a přehledně nabízí zpracování farmakoterapie dyslipidémií.
Součástí kurzu je i proběhlá diskuze odborníka s MR on-line.

Hypertenze

Typ kurzu: medicínský odborný kurz.


Moduly: 8 (Anatomie kardiovaskulárního systému, Krevní tlak, Cévní komplikace hypertenze, Koncept celkového kardiovaskulárního rizika, Terapie hypertenze, Specifické přístupy, On-line diskuze, Případové studie).


Charakteristika: Podkladem pro porozumění náročných odborných informací je výklad anatomie a fungování KVS a podstaty krevního tlaku a vlivů na tento tlak působících. Celá řada klinických obrázků doplňuje část zabývající se dopady působení vysokého krevního tlaku na organismus v čase. V textu kurzu Vás seznámíme s novou celkovou koncepcí KVS rizika. Obsáhlá část kurzu je věnována jednotlivým skupinám antihypertenzív a jejich charakteristice. Kurz představuje výběr vhodných antihypertenziv pro jednotlivé typy pacientů.
Součástí kurzu jsou případové studie.

Diabetes mellitus

Typ kurzu: medicínský odborný kurz.


Moduly:
7 (Úvod, Základy anatomie a fyziologie, Diagnostika, klasifikace a patogeneze cukrovky, Léčba, Akutní komplikace DM, Chronické komplikace DM, Další aspekty).


Charakteristika: Rozsáhlé a vysoce odborné téma cukrovky je zpracováno stručně, jednoduše a názorně jak z hlediska nemoci tak i z pohledu jejích komplikací a dopadů. Terapie zahrnuje výklad týkající se perorálních antidiabetik, inzulínové terapie i dietních a režimových opatření.

Psychiatrie, neurologie

Bolest, analgetická terapie

Typ kurzu: medicínský odborný kurz.


Moduly: 7 (Úvod do bolesti, Fyziologie bolesti, Diagnostika a hodnocení, Případové studie, Terapie bolesti, Doporučení, Kazuistika).


Charakteristika: Kurz popisuje charakteristiku bolesti, její dělení, dopady akutní i chronické bolesti na pacienta. Definuje vznik bolesti a pomáhá pochopit proces našeho vnímání bolesti. Případové studie jsou interaktivním modulem popisujícím jednotlivé typy bolesti. terapie bolesti se zaměřuje na farmakoterapii a uvádí aktuálně dostupná léčiva na našem trhu. Součástí kurzu jsou odborná doporučení pistupu terapie bolesti v praxi.

Deprese *aktualizace

Typ kurzu: medicínský odborný kurz.


Moduly: 6 (Úvod, Charakteristika deprese, Anatomie a fyziologie nervového spojení, Průběh deprese a fáze léčby, antidepresiva a přístup k léčbě deprese).

Charakteristika: Na začátku kurzu budete seznámeni a historií pohledu na depresi, její charakteristikou a důsledky, které má toto onemocnění na pacienta a jeho okolí. V další části poznáte základní příznaky a současný pohled na hodnocení poruchy. Následuje výklad z oblasti fyziologie přenosu nervových vzruchů a význam neuromediátorů. Odtud je velmi blízko k výkladu patofyziologie deprese. V poslední části kurzu se seznámíte s vývojem nemoci, možností farmakoterapie.

Parkinsonova nemoc

Typ kurzu: medicínský odborný kurz.


Moduly: 3 (Pojmy z neurologie, Parkinsonova nemoc, Terapie PN).


Charakteristika: Začátek kurzu se soustředí na vysvětlení základních pojmů z neurologie, objasňuje strukturu mozku a fyziologii přenosu vzruchů. Na úvodní kapitoly navazuje objasnění podstaty Parkinsonovy nemoci, její vývoj, dopady. Přehled terapie je zpracován názorně, zaměřuje se na terapii substituční, kompenzační i adjuvantní. Součástí kurzů je i strategie farmakoterapie u různých typů pacientů.

Alzheimerova nemoc *aktualizace

Typ kurzu: medicínský odborný kurz.


Moduly: 3 (Mozek a psychické funkce, Demence, Alzheimerova nemoc).

Charakteristika: Kurz zpracovává základní mozkové funkce a jejich poruchy při demencích. Ve speciální části se zaměřuje na Alzheimerovu nemoc jako na nejčastější typ demence. Detailně a zároveň jednoduše jsou popsány části charakterizující nemoc, její patogenezi, vývoj i možnosti současné terapie.

Migréna

Typ kurzu: medicínský odborný kurz.


Moduly:
4 (Charakteristika a zařazení nemoci, Etiologie a klasifikace, Diagnostika a diferenciální diagnostika, Terapie).


Charakteristika: Kurz vysvětluje postavení migrény v rámci nejčastějších typů bolestí hlavy. Charakterizuje nemoc, jasně a názorně popisuje varianty záchvatů. Objasňuje praktické diagnostické metody a uvádí přehled současné farmakoterapie i jiných terapeutických metod. Kurz je doplněn řadou výpovědí pacientů.

Schizofrénie

Typ kurzu: medicínský odborný kurz.


Moduly: 4 (Charakteristika nemoci, Klasifikace, Průběh, péče a diagnostika, Farmakoterapie).


Charakteristika: Kurz zpracovává téma schizofrenie jednoduše a zároveň velmi názuorně pomocí případových studií tak, aby studující pochopil psychické změny, které doprovází onemocnění. Zároveň se zabývá důsledky pro jedince, rodinné příslušníky i celou společnost. Odhaluje složitou podstatu onemocnění a názorně vysvětluje různé teorie vzniku nemoci. Součástí kurzu je možnost farmakoterapie schizofrenie v přehledu.

Kurzy všeobecně-znalostní

Reklama na humánní LP / Slovensko

Typ kurzu: všeobecně-znalostní kurz.


Moduly: 4 (Reklama na humánní LP a etické chování, ŠÚKL, Kapitoly z Etického kodexu farmaceutického průmyslu, Dodatky).


Charakteristika: Kurz je určen pro zaměstnance farmaceutických společností, především pak pracovníků obchodního a lékařského oddělení, kteří mají být seznámeni s obsahem Etického kodexu farmaceutického průmyslu, legislativou v oblasti Reklamy na humánní LP a sponzorování v této oblasti.

Kurz obsahuje řadu grafických prvků, praktických ukázek ve formě videosekvencí i řadu úloh k řešení.

Součástí kurzu jsou pre-testy, post-testy i finální testy.     

Reklama na humánní LP / Česko

Typ kurzu: všeobecně-znalostní kurz.


Moduly: 5 (Faktory ovlivňující reklamu na humánní LP, Výklad SÚKL - UST, Kapitoly z etického kodexu, Vybrané kapitoly z Protikorupční strategie MZ ČR, Zdrojové materiály).


Charakteristika: Kurz je určen pro zaměstnance farmaceutických společností, především pak pracovníků obchodního a lékařského oddělení, kkteří mají být seznámeni s obsahem etického kodexu (AIFP, ČAFF), legislativou v oblasti Reklamy na humánní LP a sponzorování v této oblasti, výkladem SÚKLu jako dozorujícího orgánu nad reklamou na humánní LP.

Kurz obsahuje řadu grafických prvků, praktických ukázek ve formě videosekvencí i řadu úloh k řešení.

Součástí kurzu jsou pre-testy, post-testy i finální testy.

 

Základy farmakologie

Typ kurzu: všeobecně-znalostní.

Moduly: nelimitovaný počet (aktuálně 3; Farmakologie, Farmakodynamika, Farmakokinetika).

Charakteristika: Kurz vysvětluje srozumitelnou formou základní pojmy z farmakodynamiky a farmakokinetiky, se kterými se často medicínští reprezentanti při studiu odborné literatury popř. na odborných kongresech setkávají, ne vždy však pojmům náležitě rozumějí. Vysvětlení základních pojmů je podáno takovou formou, aby i nemedicínsky a nefarmakologicky vzdělaný medicínský reprezentant pochopil podstatu problému. A tak při dalším studiu odborné literatury už nejsou medicínskému reprezentantovi cizí pojmy jako agonista, dualista, antagonista, reprezentant chápe pojem cytochromu P450 a dopad jeho vlivu na pacienta při farmakoterapii aj.
Kurz je postupně doplňován o nové moduly a kapitoly dle požadavků firem a medicínských reprezentantů.

Basic *AKTUALIZACE

Typ kurzu: všeobecně-znalostní.

Moduly: 11 (Farmaceutické firmy, Léčivo jako produkt, Hodnocení nových léčiv a registrace, Distribuční řetězec a cenotvorba léčiv, Léková politika, Zdravotní pojišťovny, revizní lékaři, GCP, Reklama na humánní léčivé přípravky, Regulační poplatky a limity, Substituce a náhrady LP, Farmakovigilance).

Charakteristika: Kurz předkládá základní informace z farmaceutického trhu důležité pro každého medicínského reprezentanta, dává všeobecný kompletní přehled jak stávajícím, tak i novým medicínským reprezentantům a zvyšuje tím jejich jistotu v jednání s lékaři a lékárníky. Je vhodným doplněním odborných kurzů.
Kurz je pravidelně aktualizován a doplňován o nové informace na podkladě potřeb firem a MRů.

Kurz je medicínskými reprezentanty všeobecně vysoce a kladně hodnocen.

Kurzy dovednostní

Selling skills

Typ kurzu: dovednostní kurz.


Moduly: 13 (Úvod, Potřeby, Osa prodeje a výběr zákazníka, Zásady efektivní komunikace, Zaměření na zákazníka, Proces prodeje, Úvodní fáze, Odhalení potřeb, Uspokojování potřeb, Řešení námitek, Požádání o závazek, Diskuzní tečka, Pre-call a post-call aktivity).


Charakteristika: První část kurzu je zaměřena na úvod do lékařského prodeje, druhá část probírá jednotlivé kroky vlastního prodejního procesu. Kurz je proložen celou řadou schémat, videoukázek. Praktické záležitosti zdůrazňuje slovo tutora. Praktické úkoly vycházejí za 2 rovin - obecného prodeej a lékařského prodeje.
Kurz je jedinečný v tom, že každá firma může zadat svůj vlastní zdroj i úlohy, které ze zdroje vycházejí. Kurz lze tedy doplňovat o vlastní zadání.

Kurzy pro uchazeče o práci MR

Obchodní dovednosti pro uchazeče *aktualizace

Typ kurzu: kurz pro uchazeče o práci MR.


Charakteristika: Kurz obsahuje základní pravidla efektivního prodeje, která jsou zpracována a předložena srozumitelně a názorně. Kurz obsahuje řadu videosekvencí a výpovědí, součástí kurzu jsou také praktické úlohy k řešení.
Kurz je velkým přínosem pro uchazeče o práci MR, který se často při pohovorech dostává do situací, kdy musí ukázat prakticky znalost obchodní techniky.

Basic pro uchazeče *AKTUALIZACE

Typ kurzu: kurz pro uchazeče o práci MR.


Moduly: 6 (Farmaceutické firmy, Léčiva, Klinické studie, Cenotvorba léčiv a distribuce, léková politika, Zdravotní pojišťovny.)


Charakteristika: Kurz je zdrojem základních informací z oblasti farmaceutického trhu. Je určen pro všechny, kteří chtějí pracovat jako medicínští reprezentanti u farmaceutckých firem. Informace obsažené v kurzu dají všem uchazečům rychlý přehled a také jistotu ve výběrovém řízení, při kterém často musí prokázat znalost problematiky.

Vítáme Vás.....

Připravované akce a speciální nabídky sledujte v části Aktuality. Vpravo na stránce vstupte do e-learningu, popř. se níže registrujte.

nové kurzy

aktuality

04.09. 2018

Zapojte své reprezentanty do testování na dálku, napříč farmaceutickými firmami a ověřte jejich znalosti z oblastí farmaceutického trhu, legislativy týkající se reklamy na humánní LP i základů farmakologie.

07.09. 2018

Také v roce 2018 máte možnost využít naší jedinečné nabídky vyzkoušení e-learningu ZDARMA.

08.09. 2018

vychází ze Zákona o regulaci reklamy, pokynu UST27 - verze 3 SÚKL,etických kodexů asociací farmaceutických společností a Protikorupční strategie MZ. Kurz je dostupný od dubna 2011.

15.09. 2018

...proběhly v srpnu 2018. Všeobecně-znalostní kurz Basic určený pro MR čítá v tuto chvíli celkem 13 modulů.

e-learning

Vstup do e-learningu (pro registrované):

registrace

›› do e-learningu

›› do databáze

statistiky pro firmy

Vstup do statistik pro firmy: